TỜI ĐIỆN WARN ZEON® 10-S

33.400.000

Tời điện Warn Hoa Kỳ với sức kéo lên tới 4 tấn rưỡi