TỜI ĐIỆN WARN ZEON ® 10-S

33.400.000

Tời điện Warn Zeon của Hoa Kỳ với sức kéo lên tới 4 tấn rưỡi